Chemical Engineering Laboratory
Zhejiang University
Hangzhou, China, 2016


Class photo Hangzhou Session, 2016
Front Row: Prof. Xiangqun Ye (ZJU), Jiwon Lim, Tsedey Tadesse (WS), Zoe Kootstra (WS), Katherine Schultz (WS), Clare Campbell (WS), Phillip Schultz
Second Row: Prof. Mingqiao Zhu (ZJU), Chutian Bai, Hanlu Liu, Britanny Lasher (WS), Wesley Beckner (WS TA), Shane Wehler
Third Row: Prof. John Yin, Prof. Wen-Jun Wang (ZJU), Liam Keefe (WS), Matthew Melvin, Lee Pinkerton, Shidou Chen
ZJU: Zhejiang University
WS: University of Washington-Seattle