Chemical Engineering Laboratory
Zhejiang University
Hangzhou, China, 2015


Class photo Hangzhou Session, 2015
Front Row: Prof. Xiang Gao (ZU), Jiayao Chen (UW), Kelly Derauf (UW), Megan Fetterman (UW), Shaoyang Wang (UW), Prof. Xiangqun Ye (ZU), Prof. Mei Dou (ZU)
Second Row: Prof. John Yin (UW), Prof. Zhen Yao (ZU), Sichong Pei (UW), Haoyi Wang (UW), Taylor Schlittler (UW), Yiqing Liu (UW), Prof. Mingqiao Zhu (ZU), Prof. Suifei Nan (ZU)
UW: University of Wisconsin-Madison
ZU: Zhejiang University