Chemical Engineering Laboratory
Zhejiang University
Hangzhou, China, 2014


Class photo Hangzhou Session, 2014
Front Row: Prof. Suifei Nan (ZU), Prof. Mingqiao Zhu (ZU), Prof. John Yin (UW), Prof. Sujing Li (ZU), Prof. Xiang Gao (ZU), Geyunjian Zhu (UW), Kiersten Wenzel (UW), Max Fisher (UW), Nathan Nowicki (UW), Brett Sorenson (UW), Prof. Xiangqun Ye (ZU), Prof. Wen-Jun Wang (ZU)
UW: University of Wisconsin-Madison, ZU: Zhejiang University